2 Tier – רמות הפניה בתוכניות שותפים

ישנן תוכניות שותפים אשר משלמות עמלות לשותפים עד 2 רמות הפניה. לדוגמא, אם אתה מפנה שותף ואותו שותף מפנה שותף אחר – אתה תתוגמל עבור 2 השותפים במקביל !

בדרך כלל, התגמול עבור שותפים עקיפיים (2 Tier ) הוא נמוך יותר מתגמול עבור שותפים ישירים (1 Tier ) שאתה היית אחראי על הפנייתם.