Referrals – מפנים בתוכניות שותפים

תוכניות שותפים רבות מאפשרות לשותפים בהם להפנות אליהם שותפים נוספים באמצעות שימוש בקישורי טקסט או באנרים. השותף המפנה בדרך כלל מתוגמל בעמלה קבועה או באחוז מרווחי השותפים שהוא הפנה.

באמצעות הפניות תוכל ליצור מקור הכנסה קבוע שאינו תלוי באתרים שלך אלא מאתרים של שותפים אחרים בתחום !